dissabte, 2 de juliol de 2011

Predicció mensual: predicció de l'anomalia tèrmica a Catalunya pel mes de juliol 2011

El Servei Meteorològic de Catalunya amb col·laboració amb l’empresa Meteosim va iniciar el projecte pilot durant els mesos d’estiu per determinar una predicció de la temperatura mitjana i l’anomalia de la temperatura a Catalunya.

Per dur a terme la predicció mensual de temperatura a Catalunya, s’utilitzaran les prediccions climàtiques del ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), amb un horitzó de predicció de 32 dies, 1.5º de resolució espacial i amb 6 hores de resolució temporals.

Aquesta predicció està corregida i ajustada mitjançant les sèries climàtiques de la xarxa d’estacions del Servei Meteorològic de Catalunya utilitzant el mètode d’adaptació estadística per tal de trobar els valors de temperatura mensual prevista en tots els punts de Catalunya. La correcció s’ha realitzat respecte a dos mètodes diferents de càlcul de la mitjana mensual, la mitjana aritmètica de les temperatures i la semisuma de temperatures mínimes i màximes, sent els dos mètodes no comparables entre ells.

Després de validar ambdós mètodes al llarg de l’any 2010 i principis del 2011, es conclou que els dos tenen un lleuger biaix positiu en la predicció de l’anomalia tèrmica per al pròxim mes respecte al valor observat. D’aquesta forma, el mètode té un error mig associat de 0.75ºC, un error mig absolut de 1.08 ºC i un RMSE de 0.03 ºC.

Per a la predicció del juliol del 2011 el mètode ha estat entrenat amb dades fins el maig de 2011, corregint així el biaix obtingut durant l’any 2010. El millor mètode escollit en aquest treball per a realitzar el pronòstic, és l’obtingut amb el mètode de les mitjanes aritmètiques. Es pot concloure que el pronòstic pel mes de juliol de 2011 mostra una anomalia tèrmica lleugerament positiva a la zona de la costa central catalana i uns valors de temperatura semblants als valors climàtics a la resta, fins i tot amb una anomalia tèrmica lleugerament freda a les regions de Segrià, Garrotxa i Berguedà.

Finalment, hi ha un punt a tenir en compte i és que els models emprats per realitzar el pronòstic a llarg termini (estacional o mensual), són d’escala global i els seus pronòstics han de ser correctament interpretats.

Anomalia Tèrmica prevista pel mes de juliol 2011

Temperatura mitjana prevista pel mes de juliol 2011

Font: meteo.cat